Katherine-Preston

Katherine Preston

Senior Vice President; Valley Market Executive